นางสาววรัญญา การินทา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • วันเกิด : 31/05/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 091478XXXX
  • Facebook : view warunya
  • Email : view310533@gmail.com
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
  • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เข้าค่ายลูกเสือ นางสาววรัญญา การินทา 24/02/2021 - 24/02/2021