นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ

ครูผุ้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 23/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081028XXXX
 • Facebook :
 • Email : watcharaporn.ptu7@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผุ้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6938
 • รหัสประจำตำแหน่ง : -5
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการอบรมฝุ่นควัน PM 2.5 นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ 22/02/2021 - 22/03/2021