นางสาคร วาสีอนุรักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095982XXXX
 • Facebook :
 • Email : sakornvaseeanuruk@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7885
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 002544457102
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสาคร วาสีอนุรักษ์ -