นายสุรตะ ยอดปัญญา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 10/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087034XXXX
 • Facebook :
 • Email : ypy.sura@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7307
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 15523004060230
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 บริหารงานพัสดุ นายสุรตะ ยอดปัญญา 01/03/2021 - 05/03/2021