นางสาวสินีนาท เขื่อนศิริ

ครูผุ้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087359XXXX
 • Facebook : giff sineenat khuansiri
 • Email : giff_sineenat_khuansiri@hotmail.co.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผุ้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่