นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 22/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085623XXXX
 • Facebook :
 • Email : pitakchiang@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4443
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนเชิงรุก (Active Learning) นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง 03/03/2021 - 03/03/2021