นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : ชาย
  • วันเกิด : 02/07/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 061793XXXX
  • Facebook :
  • Email : onizuka13579@gmail.com
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
  • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ประชุมปฏิบัติการ นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ 05/03/2021 - 05/03/2021