นางสาวสุพรรษา จันต๊ะแปง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082484XXXX
 • Facebook :
 • Email : supansa.sci18161@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.C.T., S.B.T.C., SS.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่