นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086188XXXX
 • Facebook :
 • Email : pinkaewcare92@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5739
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสุ่มาตรฐาน นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช 18/05/2020 - 31/03/2021