นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 06/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098452XXXX
 • Facebook :
 • Email : maliwanchairin@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2880
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่