นายบัญชา บุญเรือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 090995XXXX
 • Facebook :
 • Email : gunchakung@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านแผ่นดินทอง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2971
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 100452040461452
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่