สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 8 9 17 นางสาคร วาสีอนุรักษ์
ป.1/2 8 10 18 นางอารี วรรณชัย
ป.2/1 23 12 35 นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ
ป.3/1 18 17 35 นางสาวสุนันท์ กันทะเนตร
ป.4/1 17 11 28 นายบัญชา บุญเรือง
ป.5/1 18 16 34 นายกิติศักดิ์ วรรณชัย
ป.6/1 3 15 18 นางจารุวรรณ ประชันกิจพัฒนา
ป.6/2 8 5 13 นางสาวศศิทร แวงวัน
ม.1/1 13 18 31 นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์ นางกฤษณา ณ น่าน
ม.2/1 6 18 24 นายนิรันดร นันต๊ะ
ม.3/1 7 10 17 นายสุรตะ ยอดปัญญา นางพัชรินทร์ พละดร
อ.2/1 14 12 26 นางสาววรัญญา การินทา
อ.2/2 10 15 25 นางสิริพัทธ วงค์เวียน
อ.3/1 14 9 23 นางสุนีย์ ภูพาดทอง
อ.3/2 11 13 24 นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช
รวม 178 190 368