นางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

นายจิวาวิฐย์ กองจา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพัชรินทร์ พละดร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ

ตำแหน่ง : ครูผุ้สอน

นายสมสิทธิ์ ทะลิ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสินีนาท เขื่อนศิริ

ตำแหน่ง : ครูผุ้สอน

นางสาวสุนันท์ กันทะเนตร

ตำแหน่ง : ครูผุ้สอน

นายกิติศักดิ์ วรรณชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจารุวรรณ ประชันกิจพัฒนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนิรันดร นันต๊ะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายบัญชา บุญเรือง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศศิทร แวงวัน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุนีย์ ภูพาดทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกฤษณา ณ น่าน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาคร วาสีอนุรักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสิริพัทธ วงค์เวียน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุรตะ ยอดปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอารี วรรณชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรัญญา การินทา

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง

นายศักดิ์ชาย สุรินทร์ทอง

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรษา จันต๊ะแปง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายกรกฏ กาใจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ