ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารงานสถานศึกษา นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์ 05/03/2021 - 05/03/2021
2 รายงานการศึกษาดูงาน นางสุนีย์ ภูพาดทอง 26/02/2021 - 26/02/2021
3 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสุ่มาตรฐาน นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช 18/05/2020 - 31/03/2021
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนเชิงรุก (Active Learning) นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง 03/03/2021 - 03/03/2021
5 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสาคร วาสีอนุรักษ์ -
6 บริหารงานพัสดุ นายสุรตะ ยอดปัญญา 01/03/2021 - 05/03/2021
7 เดินทางไกลลูกเสือ นายกรกฏ กาใจ -
8 เข้าค่ายลูกเสือ นางสาววรัญญา การินทา 24/02/2021 - 24/02/2021
9 ประชุมปฏิบัติการ นายพงษ์ศักดิ์ อาจโพธิ 05/03/2021 - 05/03/2021
10 รายงานการอบรมฝุ่นควัน PM 2.5 นางวัชราภรณ์ บุลยเลิศ 22/02/2021 - 22/03/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.